Search Result of "ภาษีสรรพสามิต"

About 34 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

FTA ผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิต (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thamrongsak Svetalekth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท HR Expertise จำกัด และ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่ สำหรับผู้บริหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไป

Resume

Img

ที่มา:บริษัท Philip Morris (Thailand) Ltd.

หัวเรื่อง:มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมยาเส้นมวนเอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค, ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต, การท่องเที่ยว, การประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นางสาว นวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgลัดดาวัลย์ เมืองคำ

ประธานกรรมการ:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรรมการร่วม:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

12