Search Result of "ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ"

About 15 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img
Img

ที่มา:วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงในสังคมไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:The 2nd International Conference "Korean and Southeast Asian Studies"

หัวเรื่อง:ความแตกต่างในด้านปัญหาการเขียนระหว่างผู้เรียนภาษาที่ 1 กับ ผู้เรียนภาษาที่ 2: กรณีศึกษานักศึกษาชาวไทยกับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Img
Img
Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume