Search Result of "ภาษาไทยพื้นฐาน"

About 10 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:กองทุนการกุศล กว.

หัวเรื่อง:โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โครงการต่อเนื่องปีที่สอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนการกุศล กว.

หัวเรื่อง:โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาต่างๆ ในตระกูล Austro-Asiatic, ภาษาต่างๆในตระกูลTai

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์, Thai Language, Thai Literature, Thai Laguage and Thai Culture, Social Science, Education

Resume