Search Result of "ภาษาและวัฒนธรรมลาว"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง

Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

บทเพลงสะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติ ผลจากการศึกษาเพลงลาวพบข้อสังเกตว่าภาษาลาวมีวิธีการสร้างคำในบทเพลงโดยการยืมคำภาษา ต่างประเทศ การประสมคำ การซ้อนคำ และการซ้ำคำ ด้านศิลปะในการประพันธ์ เพลงลาวมีการใช้คำก่าย (สัมผัส)ในเพลง ทั้งคำก่ายนอก(สัมผัสนอก) และคำก่ายใน (สัมผัสใน) นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์ 5 ประเภทได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน และสัญลักษณ์ในบทเพลง ส่วนการศึกษาวัฒนธรรมในเพลงพบว่า พุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมลาวในด้านต่างๆ อีกทั้งชาวลาวยังภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติของตนอย่างเหนียวแน่น

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 14 - 26 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume