Search Result of "ภาษากับวัฒนธรรม"

About 50 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2556 เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง

Img

ที่มา:วารสารภาษาและวัฒนธรรมไทย

หัวเรื่อง:พระพุทธศาสนากับการวิเคราะห์ : สาระสำคัญและคุณค่าทางจริยธรรม

Img

ที่มา:วารสารภาษาและวัฒนธรรมไทย

หัวเรื่อง:พระพุทธศาสนากับการวิเคราะห์ : สาระสำคัญและคุณค่าทางจริยธรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน"

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในปริทรรศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img
Img

งานวิจัย

การสอนภาษาและวัฒนธรรมผ่านสื่อมัลติมีเดีย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgLui Chen

แหล่งทุน:Center for Teaching and Learning, Busan University of Foreign Studies, South Korea

Img
Img

งานวิจัย

การเขียนตำราวิชาภาษากับวัฒนธรรมไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมจีนในวรรณกรรมเรื่องตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

บทเพลงสะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติ ผลจากการศึกษาเพลงลาวพบข้อสังเกตว่าภาษาลาวมีวิธีการสร้างคำในบทเพลงโดยการยืมคำภาษา ต่างประเทศ การประสมคำ การซ้อนคำ และการซ้ำคำ ด้านศิลปะในการประพันธ์ เพลงลาวมีการใช้คำก่าย (สัมผัส)ในเพลง ทั้งคำก่ายนอก(สัมผัสนอก) และคำก่ายใน (สัมผัสใน) นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์ 5 ประเภทได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน และสัญลักษณ์ในบทเพลง ส่วนการศึกษาวัฒนธรรมในเพลงพบว่า พุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมลาวในด้านต่างๆ อีกทั้งชาวลาวยังภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติของตนอย่างเหนียวแน่น

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 14 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:ภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไท

Img

Researcher

นางสาว ปัทมา เหมือนสมัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์สังคม, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ , ภาษากับวัฒนธรรม อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาย ชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, วัฒนธรรมไทย,, สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย

Resume

123