Search Result of "ภาวิณี รัตนคอน"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม

นักวิจัย: Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Doner:SAMEO RECSAM, Penang, Malaysia

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis indica (สายพันธุ์ไทย)

ผู้เขียน:Imgภาวิณี รัตนคอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพิน วงษ์อุบล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume