Search Result of "ภาวะผู้นำ"

About 349 results
Img

งานวิจัย

The Development of Innovative Leadership Competencies through the use of leadership activities to promote innovative leadership (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ภาวะผู้นำในการบริหารเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วนอุ้ยเชียงมินเลอร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

12345678910...