Search Result of "ภาริณี สุวรรณศรี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของโครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบของฟิล์ม TiO2 และ CIGS ที่มีต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฟิล์มเป็นชั้นดูดกลืนแสง

ผู้เขียน:Imgภาริณี สุวรรณศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชัญชณา ธนชยานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection