Search Result of "ภาพลักษณ์"

About 237 results
Img
Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา:ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:คำกริยาส่วนตัวและคำกริยาสาธารณะในภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของไทย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาพลักษณ์จากการประชาสัมพันธ์ต่อองค์กร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...