Search Result of "ภาพยนตร์ไทย"

About 24 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการภาพยนตร์ไทยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ความแปลกปลอมของความเป็นไทยใน องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อุตสาหกรรมการดัดแปลง: การประสานศิลป์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยและความคิดเห็นของผู้ผลิตต่อนโยบายของรัฐ

ผู้เขียน:ImgDanairit WONGWUDTHIANUNT

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเสนอผลงานวิจัยในสัปดาห์วิชาการสถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:อีสาน ในภาพยนตร์ไทยแนวรักสุขนาฏกรรม: อัตลักษณ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ทวิภพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

Img

การประชุมวิชาการ

อินทรีแดง: นาฏกรรมของซูเปอร์ฮีโรพันธุ์ไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Krittaya Na-Nongkhai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างและภาษาโฆษณาในคำโปรยปกแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ไทย

ผู้เขียน:Imgพาทินธิลักษณ์ ศิริชัย

ประธานกรรมการ:ImgSupatra Indana

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแปลกปลอมของความเป็นไทยใน องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง

12