Search Result of "ภาพพจน์"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย

ผู้เขียน:Imgชาตบุษย์ นฤดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การใช้คำ โวหารภาพพจน์ และแนวคิดในกลอนวัยรุ่นของสำนักพิมพ์ใยไหม

ผู้เขียน:Imgวิชุนี พันธ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์สำนวนและโวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่งของชาย เมืองสิงห์

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา คงสูน

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาพพจน์ที่ปรากฎในนวนิยายสะท้อนสังคม

ผู้เขียน:Imgจิตรวดี วิรัตน์ตนะ

ประธานกรรมการ:ImgSupatra Indana

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในบทเพลงของคาราบาว

ผู้เขียน:ImgSiwaporn PIROD

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด

ผู้เขียน:Imgเขมมิกา สรรเสริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:การใช้ภาพพจน์ในข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์รายวัน:กรณีศึกษาหน้าข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาษาภาพพจน์และชีวิตชาวอีสานในงานวรรณกรรมของ คำพูน บุญทวี

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี ใจบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การใช้คำและโวหารภาพพจน์ในการเขียนบทความของเมอร์ลิน ในคอลัมน์ร้อยแปดพันเก้าในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผู้เขียน:Imgจนัญญา งามเนตร

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การแปลสันสกฤต, ระเบียบวิธีวิจัย, ภาษาบาลี - สันสกฤต - ภาษาไทย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏ ในวรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgนาตยา บัวลอย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเพื่อชีวิตของวงคาราบาว

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี พฤกษาชีวะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12