Search Result of "ภาณุมาศ โคตรพงศ์"

About 15 results
Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ CH154 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร

ผู้เขียน:Imgภาณุมาศ โคตรพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ , สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)

Resume

Img

Researcher

ดร. สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume