Search Result of "ภาชนะบรรจุ"

About 157 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวแก้วในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:บริษัท เอมไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:บริษัทบลูเลนด์ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเพาะปลาปรุงสำเร็จในภาชนะบรรจุปิดสนิท (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณนัฐภัทสกร โชควัชรไพศาล)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาชนะบรรจุสำหรับไมโครเวฟ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พาสตินา จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรันยา จารุภูมิ

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img
Img
12345678