Search Result of "ภาคใต้"

About 309 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

หัวเรื่อง:ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 ประจำปี 2549

หัวเรื่อง:ระบบอี-ยูนิเวอร์ซิตีแบบพอเพียงและยั่งยืนเพื่อ การเรี

Img

ที่มา:ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้

หัวเรื่อง:ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Img

ที่มา:นิทรรศการในงาน กระบี่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบและเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบในโคนมในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาดต่างๆในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่

Img

ที่มา:"ทักษิณศึกษา : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

หัวเรื่อง:เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต้ของไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริมา ณสงขลา, อาจารย์

แหล่งทุน:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม

Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดเพชรภาคใต้ของไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสมฤดี (รอลบ) สักการเวช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910...