Search Result of "ภาคเหนือ"

About 544 results
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

Img

ที่มา:วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ

หัวเรื่อง:การเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้าต๋าวโดยการใช้ปุ๋ย

Img

ที่มา:ข่าวสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าโลหิตวิทยาแกะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครับรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การประเมินเชื้อพันธุกรรมพลัมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง"

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การใช้อุณหภูมิต่ำกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:งานวิจัยและพัฒนาไม้ผลขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจในระบบเกษตรที่สูง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของมูลนิธิโครงการหลวง : การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

หัวเรื่อง:สภาวะธาตุอาหารพชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2552

Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการงานเกษตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 8: (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)"เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย"

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์(Nelumbo nucifera Gaertn.var.Sattabhud)

Img
Img
Img
Img
12345678910...