Search Result of "ภาควิชาปรัชญาและศาสนา(Satisfaction"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พุทธศาสนา, ศาสนาทั่วไป, พุทธปรัชญา

Resume