Search Result of "ภาคประชาชน"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนปีพ.ศ.2559 (2016)

หัวหน้าโครงการ:ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ, Imgอ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสิรฐ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img

Researcher

นางสาว มานิตา หนูสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:(ปีงบประมาณ 2551) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน รองหัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ นักวิจัยร่วมได้แก่ ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศึกษาอุปสรรคพร้อมแนวทางในการสร้างกลไกในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเชิงรูปธรรมของภาคประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย, อาจารย์

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, Imgร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

แหล่งทุน:สำนักงานกิจการยุติธรรม

123