Search Result of "ภาคตะวันออก"

About 1151 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณิศา ปัทมะภูษิต, Imgนางสาวศาล์ธนี ศรีศาสนวงศ์, Imgนายกฤตยชล ทองธรรมสถิต, Imgนายนที คล้ายสอน, Imgนายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) ต่อบริษัท ในพื้นที่บริการจังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุมพฏ บริราช, อาจารย์, Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการศึกษาวงจรชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ที่มีความสัทพันธ์กับการเกิด (Aigal Blooms) และหอยน้ำจืดที่เกิดตามวัฏจักรและเป็นปัยหาในระบบสูบส่งน้ำอ่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgนางพูลศิริ ชูชีพ

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวเรื่อง:แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยต้นแบบระบบอ่านมาตรแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก(จันทบุรี)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (RGC 2013) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายอุมดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง

หัวเรื่อง:การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พ.ค. 2553, โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายบริหารการวิจัยฯ สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่า ในเขตจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

Img
Img
12345678910...