Search Result of "ภาคกลาง"

About 1144 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rosada Vesdapunt, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตตามมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลที่ดีในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้หญ้าแพงโกล่าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน(วัน มศว วิชาการ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:ความต้องการและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์

12345678910...