Search Result of "ภัสราภรณ์ ลี้วลัญชน์"

About 3 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การตรวจหารอยร้าวของเปลือกไข่โดยใช้ความแตกต่างความดัน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume