Search Result of "ภัยพิบัติ"

About 105 results
Img

การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมความปลอดภัยเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Korchoke Chantawarangul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของปริมาณน้ำฝนสุดขีดรายวันต่อการภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

Img

งานวิจัย

เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยภัยพิบัติและความเสี่ยงสาเหตุจากอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Indrajit Pal

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Chian Siau Chen, ImgDr. Glenn Fernandez, ImgDr. Indrajit Pal, ImgDr. Khamarrul Azahari Bin Razak, ImgDr. Tailin Huang, ImgDr. Tatsanawalai Utarasakul

แหล่งทุน:Integrated Research on Disaster Risk, International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456