Search Result of "ภัทรกร นิธินรางกูร"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Shoreline changes by using Google Earth images with tidal correction: A case study of Samui Island, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการระบุแนวชายฝั่งทะเล (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

Researcher

ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume