Search Result of "ภัททิรา เกษมศิริ"

About 11 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาชีวประวัติและนิเวศวิทยาประชากรทากเปลือย Jorunna funebris (Kelaart, 1858) (Opisthobranchia: Nudibranchia): กรณีศึกษาบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgภัททิรา เกษมศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมงชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการวางไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนทากเปลือย: กรณีศึกษาจากทากเปลือยบริเวณเกาะหม้อในและเกาะหม้อนอก หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgภัททิรา เกษมศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมง, การจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, ชุมชนประมง-เศรษฐกิจสังคม

Resume

Img
Img