Search Result of "ภัคภร เตชเมธาพงศ์"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและเคมีวิเคราะห์, เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของนินไฮดรินเพื่อพัฒนาการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume