Search Result of "ภรณัย ไกรสกุล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อการส่งออกของไทย

ผู้เขียน:Imgภรณัย ไกรสกุล

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์