Search Result of "ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติภรณ์"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, Imgภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)