Search Result of "ฟ้าทะลายโจร"

About 109 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ andrographolideในฟ้าทะลายโจร (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค Gas Anti-solvent (GAS) (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456