Search Result of "ฟ้าทลายโจร"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของใบยอและฟ้าทลายโจรต่อการเปลี่ยนแปลงสีและอัตราการจับกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวในปลาทอง

Img

ที่มา:รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของใบยอและฟ้าทลายโจรต่อการเปลี่ยนแปลงสีและอัตราการจับกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวในปลาทอง (Carasius auratus)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics, Soil Science

Resume

Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ,คุณภาพน้ำ,การเลี้ยงปลา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Nutrition and Soil Fertility

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Chemistry and Fertility

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาง อรทัย จินตสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ปีก, สมุนไพร

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาย อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน-ปุ๋ย, การใช้ปุ๋ย, การวิเคราะห์ดินและพืช, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้แบบจำลองในการผลิตพืช, การวิเคราะห์ดินพืช ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะศาสตร์อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Nutrition), เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (Aquafeed Technology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: โรคและภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

Resume