Search Result of "ฟุตซอล"

About 56 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดอุปกรณ์การทดสอบความเร็วที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาฟุตซอล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123