Search Result of "ฟีโนไทป์"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินและรูปแบบของซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว

ผู้เขียน:Imgจตุพร หนูสุด

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ImgSittiruk Roytrakul

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียกรดแลคติคจากผักและผลไม้ดองของไทยโดยใช้เทคนิคทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์

ผู้เขียน:Imgวินี ตั้งอนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

กรรมการวิชาเอก:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ImgPramuk Parakulsuksatid

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความแปรปรวนของลักษณะฟีโนไทป์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดี

ผู้เขียน:Imgพยุดา ยอดฉุน

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สวพ

หัวเรื่อง:ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ

Img

ที่มา:วารสารวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าทางชีวเคมีของเลือดในกระบือปลักไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินในช้างเลี้ยงเอเชีย

ผู้เขียน:Imgราชันย์ อัพภัยชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSittiruk Roytrakul, Imgชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

1234