Search Result of "ฟิล์มสลายตัว"

About 5 results
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2012)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

Researcher

นาย กรุง สีตะธนี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, การผลิตผัก

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริกุล วะสี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การปรับปรุงพันธุ์พืชผักและไม้ผล

Resume