Search Result of "ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพ"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากพอลิแลคติกแอซิคและยางพารา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Edible Films and Food Processing

Resume