Search Result of "ฟิล์มตัวนำโปร่งแสง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ (Bi, Pb) Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตบีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมฟิล์มตัวนําโปร่งแสงสมรรถภาพสูงด้วยโครงสร้างหลายชั้นของฟิล์มเงินและอินเดียมทินออกไซด์

Img

Researcher

ดร. ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

Resume