Search Result of "ฟาร์มไก่"

About 43 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มมูลค่าของเสียจากฟาร์มไก่ไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการโครงการเบทาโกร

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ (2018)

ผู้แต่ง:Imgนางสาววาทินี บ้งชมโพธิ์, ImgMs.Supaporn Bundasak, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจความชุกของเชื้อ Campylobacter spp. ในฟาร์มไก่กระทงแบบระบบเปิด (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:61 6 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 61 6 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 1ERUp_1pqzI
Updated: 2012-11-22T20:11:13.000Z
Duration: 318 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ฟาร์มไก่ พืแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ และฟาร์มไก้เนือ้

ผู้เขียน:Imgสุวิมล พุ่มไพศาลชัย

ประธานกรรมการ:Imgกนกพร นาคทับที

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ภาควิชาสัตวบาล

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงกมล ศรีวงแสน

123