Search Result of "ฟาร์มอัจฉริยะ"

About 37 results
Img

งานวิจัย

ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะในบางกระเจ้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, Imgผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:เงินรายได้ของม.เกษตรศาสตร์สำหรับชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อาภรณ์ ศรีมาตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ประยุกต์ เกี่ยวกับ ไฟฟ้า แม่เหล็ก เกษตร เป็นต้น

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วัสดุ, รังสี

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Cytogenetics, Genome Evolution, Antibiotic resistance

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปฏิมา อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าว และพืชเศรษฐกิจ, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์, ระบบสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, โภชนศาสตร์, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศลยา สุขสอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ, antibiotics resistance gene

Resume

12