Search Result of "ฟาร์มสุกร"

About 139 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.

Img
Img

งานวิจัย

โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, Imgดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุธี รัตนภิรมย์, Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางจุฑาพันธ์ บัวเรือง, Imgนางสาวกุสิสรา สุขีวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ, Imgนางสาววาสนา สีสองห้อง

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567