Search Result of "ฟาร์มสัตว์ปีก"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดยศูนย์วิทยศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย

Img

Researcher

นาย วงเดช กงศรี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สุชาติ สงวนพันธุ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว จุรีย์ ปานกำเหนิด

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจคุณภาพน้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

ค่าความเข้มข้นตำ่สุดของยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งซัลโมเนลลาที่แยกจากสัตว์ปีกในไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSara Perestrelo, Imgดร พัชรี ทองคำคูณ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการศึกษานานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยน Lotus Unlimitted (Erasmus Mundus)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย หนูจันทร์ มาตา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์ม

Resume

Img

Researcher

นาง วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:งานส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img
12