Search Result of "ฟาร์มขนาดเล็ก"

About 11 results
Img

งานวิจัย

ระบบจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับรถขนวัสดุในฟาร์มขนาดเล็กขับเคลื่อนระบบไฮบริด (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิมาพร มาลาศรี, Imgนายพงศธร จันทาศรี, Imgนายสายพุดดิน แฮแมเรียง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการทุนนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Img

Researcher

นาย ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม, ส่งเสริมการเกษตร, การส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:องค์การเพื่อการเรียนรู้ , การจัดการความรู้, พฤติกรรมองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, Human Capital

Resume

Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของฤดูกาลต่อการเกิดโรคและผลผลิตของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในฟาร์มขนาดเล็กในพื้นที่ต่างกัน

ผู้เขียน:Imgพรลภัส บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ จันทร์รัชชกูล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร:การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม

Img