Search Result of "ฟริตจ๊อฟ คาปร้า"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญา , ปรัชญาตะวันออก , จริยศาสตร์, พุทธศาสนา , ศาสนาทั่วไป , พุทธจริยศาสตร์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , พุทธศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พุทธศาสนา, ศาสนาทั่วไป, พุทธปรัชญา

Resume