Search Result of "ฟรักโทส"

About 16 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.กชกร รุ่งเรือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน

Img

ที่มา:THE 21st National Graduate Research Conference

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทรายโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทส ออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

ผู้เขียน:Imgกชกร รุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดโครงร่างใหม่ของระบบเบดเคลื่อนที่จำลองเพื่อเป็นทางเลือกในการแยกกลูโคสและฟรักโทส

ผู้เขียน:Imgรัชฎาภรณ์ แก้วพิลึก

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปวีนา สุรียธนาภาส

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

แหล่งทุน:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)

Img

Researcher

ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Simulated moving bed, liquid-liquid extraction,, microchannel technology, CO2 capture

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

Resume