Search Result of "พื้นผิววัสดุ"

About 11 results
Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

Researcher

นาย วิสูต ปิ่นตบแต่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (2019)

ผลงาน:ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์

นักวิจัย: Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

Doner:สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย แผด สตารัตน์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงไหมและทดสอบหม่อน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงทิพย์ กันฐา

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

Resume

Img

Researcher

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, แมลงศัตรูเคหสถานและชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume