Search Result of "พื้นที่เพาะปลูกข้าว"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายประเภท (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization--APSCO)

Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว วัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Performance Evaluation, Network Analysis , Wireless Communications

Resume

Img

Researcher

ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Architecture, Data communications and Network, Wireless Communications

Resume