Search Result of "พื้นที่เกษตรกรรม"

About 94 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, Imgนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมานิต ลาเกลี้ยง, Imgศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์, Imgอาคเนย์ บุญเลิศ

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมงมุม แมงป่องเบื้องต้นในประเทศไทย และผลของการใช้สารเคมีเกษตรต่อแมงมุมที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Mr. Ondrej Kosulic

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, ImgMr. Ondrej Kosulic, ImgMr. Prasit Wongprom, ImgMs. Wimolwan Chotwong

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345