Search Result of "พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประเภทกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี พ.ศ. 2558 (2015)

นักวิจัย:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Doner:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะในบางกระเจ้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, Imgผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:เงินรายได้ของม.เกษตรศาสตร์สำหรับชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ecology, Taxonomy, Culture Gloehidia in Modified Media nad Rearing Adult of Freshwater Mussel Freshwater Ecology, Aquaculture

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume