Search Result of "พื้นที่รับน้าชลประทาน"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img
Img

Researcher

นาง ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

Resume