Search Result of "พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:(ลบทิ้ง)การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume