Search Result of "พื้นที่คุ้มครอง"

About 57 results
Img

ที่มา:การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวเรื่อง:การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suchai Worachananant, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
123