Search Result of "พืชเกษตร"

About 49 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก (2008)

ผลงาน:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย: Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550

หัวเรื่อง:โครงการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียชุมชนเพื่อการปลูกพืชเกษตร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 และ การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

123