Search Result of "พืชอาหาร"

About 168 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Uraiwan Ninpet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยรูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เนเปียร์:หญ้าที่เป็นมากกว่าพืชอาหารสัตว์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Naroon Waramit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจพืชอาหารลิงป่าในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์, Imgกรภัทร แก้วเนิน, Imgผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, Imgผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, Imgสถาพร ยั่งยืน, Imgอนงค์ แววดี

แหล่งทุน:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์, Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, Imgนายนาม บัวทอง, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนาง กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, Imgนาย โชคชัย ชัยมงคล, Imgนาย ญานินทร์ โอภาสพัฒนกิจ, Imgนาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ, Imgนาย เสาร์ ศิวิชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Img
123456789