Search Result of "พืชอาศัย"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Naoto Kamata

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNaoto Kamata, Imgรศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช

หัวเรื่อง:การศึกษาพืชอาศัยในการวางไข่ของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga และ Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons)ในพริกและพืชอาศัยบางชนิด

Img

ที่มา:วารสารทางการเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons)ในพริกและพืชอาศัยบางชนิด

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศทางเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดพันธุ์ของมอดแอมโบรเซียในสวนลิ้นจี่ อำเภออัมพวา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

12